حوزه اعتقادی
برتری های اسلام در حوزه اخلاقی، عبادی و... بر مسیحیت
اشاره: امتیازات دین مبین اسلام بر دین مسیحیت رایج چه پروتستان و چه کاتولیک و چه ارتدکس با مطالعه متون این دو دین قابل استقصا است. بیان تمام امتیازات در حوزه های مطرح در سوال به نوشتن یک کتاب مفصل نیاز دارد و لذا در این مقاله مجالی برای تفصیل همه موارد وجود ندارد و ما در حد یک مقاله مهمات مسئله را بیا…