حمایت عاطفی
به کودکمان بيشتر توجه کنيم
 بسياري از روانشناسان رشد بر سر اين موضوع توافق دارند كه «هنگامي كه مراقبت از كودك با كيفيت بالايي صورت گيرد، دليلي وجود نخواهدداشت كه انتظار رشد نامناسب او را داشته باشيم.» در واقع، شواهدي وجود دارد كه مراقبت روزانه با كيفيت بالا، از لحاظ رشد شناختي كودك، مفيدتر از صرفا مراقبت از او در خانه است. ال…