حق همسایه
ارتباط با همسايگان
 خانواده ها و همسايه ها پيچيدگى روز افزون مناسبات اجتماعى، تنوع ارتباطات بين فردى و گستره شبکه هاى اطلاع رسانى درون خانوادگى و برون خانوادگى، ضرورت بازنگرى به اهميت و روش هاى مؤثر برقرارى و استمرار رابطه مفيد، مؤثر و متقابل خانواده ها با همسايه ها را مضاعف مى سازد. بدون ترديد يکى از عوامل مؤثر در ف…
حقوق اجتماعى از ديدگاه امام جعفر صادق (عليه السلام)
 امام جعفر صادق(عليه السلام) شخصيتى قرآنى است كه ديدگاهها و نظريات او برگرفته از قرآن و شارح آن يعنى سنت مى باشد. نگاه او به هر قضيه اى، از جمله حقوق اجتماعى، همچون نگاه قرآن و سنت است. همانگونه كه قرآن و سنت همه افراد جامعه را نسبت به همديگر صاحب حق مى دانند او نيز بر اين باور بوده و براى برپايى اين …