حقوق خانوادگى
زنان و نيازهاى اجتماعى
 محمدمهدى بهداروند از نكات روشن انقلاب اسلامى در جامعه ايرانى، دگرگونى ملاك ها و معيارها و سنجش ها بود كه توسط حضرت امام خمينى(ره) صورت گرفت. در سايه اين انديشه، به تبع، جايگاه زن هم دگرگون شد و او جايگاه خود را در نظام آفرينش يافت. نگاه به وضعيت زنان قبل از انقلاب اسلامى در يك سير تاريخى صحيح براى آن…