حفاظت
حفاظت شیر از جنازه امام حسین (ع)
پرسش: آیا این داستان که روز عاشورا پس از شهادت امام شیری آمد و ازجنازه امام حسین ـ علیه السّلام ـ حفاظت کرد صحیح است؟ پاسخ: درباره ی ائمه کرامات زیادی درمنابع نقل شده که نمی توان به راحتی و بدون دلیل آنهارا رد کرد .ازاین رو تردید دراین مسائل با توجه به جایگاه معنوی ائمه مشکل است .امروزه برخی از م…