حضرت زينب
زينب عليها السلام الگوى حضور
الگوى حضور كيست؟ گسترش روزافزون ارتباطات فرهنگى، جوامع مختلف را با فرآورده ‏هاى فكرى جديدى كه منعطف به تجربه‏ ها و خواسته ‏هاى غرب است رو به رو كرده است. در اين بين جوامع اسلامى به دلايل متعدد از جمله: خودباختگى و مرعوب شدن در برابر پيشرفت تكنولوژى غرب، بيش از آن چه غرب از آنان بي اموزد، چشم به غرب دوخته‏ ان…