حسن شاه‏ بيگ
اروپا و اسلام 3
اشاره: در شماره 21 و 22 ماهنامه "اسلام و غرب" به بحث در مورد مفاهيم اروپا و اسلام، تفاوت اسلام و مسيحيت، ديدگاههاي اين دو دين نسبت به يكديگر، جنگها و درگيريهاي آنها و تاثير متقابل جنگهاي صليبي بر اروپا و جهان اسلام پرداخته شد. اسلام يك هويت سياسي است كه فائق بر هر نوع دين ديگري مي باشد و در اروپا و مسي…