حزن و اندوه
برهان معاد
بهترين و كوتاهترين برهان معاد را خواستارم؟ پاسخ: عشق به راحتي و زندگي جاودانه در نهاد همه انسان ها و نفرت از هر گونه درد و رنج و زوال و نابودي مي طلبد كه : 1- وجود چنان جهاني با آن ويژگي ها، در غير آن صورت چنان اشتياقي در درون انسان نهادينه نمي گرديد. 2- آن چنان شرايطي در دنيا فراهم نيست و نخواهد بود زير…