حجاب تکلیف شخصى
حجاب؛ حق شخصى - اجتماعى
سيد محمدحسين  موسوى مبلغ حجاب، آن گونه كه بعضى ها پنداشته اند، صرفا يك تكليف شخصى نيست؛ بلكه افزون بر آن يك مسئله عاطفى، روانى، خانوادگى، اجتماعى است. در اين نوشتار عناوين زير مورد ارزيابى قرار مى گيرند: 1- نخست ديدگاهها و دلايل نظريه پردازانى كه معتقدند حجاب تكليف شخصى محض است و نقد آنها 2- اجتماعى بودن حج…