حجاب اسلامى
فلسفه پوشش در اسلام
شهید مرتضى مطهرى فلسفه هایى که قبلا براى پوشش ذکر کردیم غالبا توجیهاتى بود که مخالفین پوشش تراشیده اند و خواسته اند آن را حتى در صورت اسلامى اش امرى غیر منطقى ونامعقول معرفى کنند.روشن است که اگر انسان مساله اى را از اول خرافه فرض کند،توجیهى هم که براى آن ذکر مى کند متناسب با خرافه خواهد بود.اگر بحث کن…
حجاب و امنیّت اجتماعى‏(۲)
آثار و فواید حجاب اسلامی بر تحقق امنیّت اجتماعی آثار و فواید حجاب اسلامی بر گسترش امنیّت اجتماعی، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از: ۱- ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه. ۲- جلوگیری از تهییج و تحریک جنسی و خنثی نمودن لذایذ نفسانی. ۳- کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی. ۴- …