حب بقاء
برهان معاد
عشق به راحتی و زندگی جاودانه در نهاد همه انسان ها و نفرت از هر گونه درد و رنج و زوال و نابودی می طلبد که : ۱- وجود چنان جهانی با آن ویژگی ها، در غیر آن صورت چنان اشتیاقی در درون انسان نهادینه نمی گردید. ۲- آن چنان شرایطی در دنیا فراهم نیست و نخواهد بود زیرا دنیا محل مشکلات و دردها و رنجهاست و حتی لذ…