حارث بن مغيره
حارث بن مغیره
ابوالحسن ریانى سبزوارى یکى از راویانى که در ابلاغ و رساندن اخبار و سخنان انسان‌ساز امامان معصوم (ع) نقش ممتازى داشت، حارث بن مغیره است. چنان که برخى از نشانه‌ها گواهى می‌دهد، این محدث در اواخر سده اول هجرت در شهر تاریخى بصره در خانه مردى به نام مغیره ـ که ظاهراً یکى از معتقدان به اهل بیت: بوده است ـ …
حارث بن مغيره
حارث بن مغيره يکى از راويانى که در ابلاغ و رساندن اخبار و سخنان انسان ساز امامان معصوم (ع) نقش ممتازى داشت، حارث بن مغيره است. چنان که برخى از نشانه ها گوهاى مي دهد، اين محدث در اواخر سده اول هجرت در شهر تاريخى بصره در خانه مردى به نام مغيره ـ که ظاهراً يکى از معتقدان به اهل بيت: بوده است به دنيا آم…