جوزف اسميت
روزه در ميان مورمون ها
آيين مورمن آيينى نو ظهور در ميان مسيحيان است. در آيين مورمون اولين يکشنبه هر ماه، زمان روزه است. افراد و خانواده ها در صورت تمايل ممکن است روزهاى ديگرى نيز روزه بگيرند.1 خوددارى از خوردن و آشاميدن براى دو وعده متوالى و نيز بخشيدن غذا يا پول به نيازمندان، روزه دارى اين فرقه است. بعد از روزه، اعضاى کليس…