جنبش های شیعی
شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی دوران امامت امام هادی (علیه‌السلام)
اشاره: امامان معصوم هرکدام در شرایط سیاسی و اجتماعی خاصی قرار داشته اند. اعمال سیاستهای حاکمان اموی و عباسی باعث ایجاد شرایط خاصی فرهنگی و اجتماعی می گردید. تحلیل شرایط سیاسی - اجتماعی عصر امام هادی(علیه السلام) در حوزه حکومت داخلی، رفتار حاکمان و نیز شکل گیری قیام های علویان حائز اهمیت است که در این نو…