جعفر رحمانى
چگونه بر آينده مديريت كنيم؟
جعفر رحمانى مقدمه اي برادر تو همه انديشه اى مابقي خود استخوان و ريشه اى گر گل است انديشه تو گلشنى ور بود خارى تو هيمه گلخنى (1) براساس نظريه موفقيت (انگيزش مبتنى بر موفقيت طلبي)، انسان ها هنگامى عملا به سطوح بالايى از بازدهى و كارآيى نائل مي شوند كه انگيزه كسب موفقيت و پيشرفت در آنان ايجاد شده باشد . ب…