جامعه پذیری
آسیب‌شناسی خانواده(۲)
در سال‌‌های گذشته‌ چنین‌ مطرح‌ شد که‌ تعداد دختران‌ مجرد در سن‌ ازدواج‌ نزدیک‌ به‌ دو میلیون‌ نفر بیش‌ از پسران‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌ اگر تمامی پسران‌ موفق‌ به‌ ازدواج‌ شوند، این‌ تعداد از دختران‌ زمینه ازدواج‌ را از دست‌ خواهند داد. هرچند برخی از مسئولان‌ اداره ثبت‌ با رد این‌ ادعا آمار پسران‌ را در سنین‌ ۲…
جامعه‌پذیرى دختران، با تأکید بر کارکردهاى مدرسه
 چگونگى و میزان مشارکت زنان در فعالیّت‌هاى اجتماعى واستفاده ى جامعه از توانایى‌هاى آنان در عرصه‌هاى مختلف زندگى، وابسته به نوع نگاه یک جامعه نسبت به این گروه جنسى مى‌باشد. در این مقاله سعى شده است تأثیر مدرسه در فراهم نمودن شرایط لازم براى حضور زنان در جامعه مورد ارزیابى قرار گیرد. جهت بررسى این موضوع از روش کتابخانه‌اى…
نقش مدرسه در جامعه‌پذیری دختران
 محمود بابا اوغلی چکیده مدرسه از جمله نهادهای مهم و مؤثر در جامعه‌پذیری افراد به خصوص دختران محسوب می شود. چگونگی و میزان مشارکت زنان در فعالیّت‌های اجتماعی و استفاده ی جامعه از توانایی‌های آنان در عرصه های مختلف زندگی، وابسته به نوع نگاه یک جامعه نسبت به این گروه جنسی می باشد. در این مقاله سعی شده است…