تکریم والدين
سپاسگزارى از والدين
قدرشناسى از ولى نعمت امرى فطرى و طبيعى است و هر انسان طبيعتاً از افرادى كه به او احسان نموده و يا خدمت كرده ‏اند تقدير و سپاس به عمل مى‏ آورد. جايگاه پدر و مادر در اين مقام بس عظيم و ارزشمند است. خداوند متعال از همان روز نخست كه انسان را آفريد و از حضرت آدم و حوا نسل بشر تداوم يافت به توسط پيامبران، مقام و…