توحید در خالقیت
معناى حقيقت فعل و حکم خداوند متعال
مقدمه: يکى از شاخه  هاى توحيد، توحيد درحاکميت است قرآن مجيد در ضمن آياتى بيان مى دارد که مراد از توحيد در حاکميت چيست. ما اين آيات را همراه با تفسير آن به قلم علامه طباطبايى تقديم مى داريم. فعل خداى تعالى و حکمش نفس حق است، نه اينکه مطابق با حق و موافق با آن باشد. توضيح اينکه: هر چيزى وقتى حق است که در…
توحيد خالقيت
توحيد خالقيت توحيد در خلق و امر مقدمه: يکى از شاخه هاى توحيد توحيد در خالقيت است. توحيد در خالقيت يعنى اينکه در جهان هستى، بيش از يک خالق اصيل و مستقل نداريم و خالقيت علل ديگر در طول خالقيت او است و به اذن و فرمان او صورت مي گيرد. قرآن مجيد در آيات زيادى اين معنى را با استدلال اثبات کرده است ما …