توبه و استغفار
نا اميدى از رحمت خدا
  منشأ نااميدى يأس از رحمت خدا و بخشايش او، نقطه مقابل رجاء و اميدوارى به پروردگار و منشأ آن در باور نادرست است. اگر كسى عقيده اش نسبت به خداوند ناقص باشد و رحمت بى پايان و قدرت بى نهايت او را نشناسد نااميد مى شود. چنين نقصى در خداباورى، انسان را به كفر مى كشاند و حتى مى توان گفت يأس كامل فقط براى كافر…