تهمورس
آنکلساریا، بهرام گور
بهرام گور آنکلساریا از ایران شناسان مشهور هند و متخصّص در زبان و ادبیّات ایران باستان و از پارسیان مقیم هندوستان بوده که در ۱۸۷۷ در آنکلساریا از توابع کجرات به دنیا آمده و پس از ۶۵ سال عمر در نوامبر ۱۹۴۲ در بمبئى در گذشته است . وى پسر تهمورس دینشاه بود که در سن ۶۵ سالگى از جهان در گذشت . تهمورس از دانش…