تل زينبيه
زينب كبرى (س) اسوه فضائل (3)
چون كار (جنگ) به امام حسين (عليه السلام) تنگ و سخت شد و يگانه و تنها ماند، به خيمه هاى فرزندان پدرش روى آورد. آنها را از ايشان خالى و تهى ديد. سپس به خيمه هاى اصحاب و يارانش التفات نموده و نگريست كسى از آنان را نديد، پس شروع و آغاز نمود به بسيار گفتن (لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ) (حركت و ج…