تلقين پذيرى
تاثير نماز بر تلقين هاى سازنده روانى
پيامبر اكرم  (صلی الله علیه و آله): الصلوه قربان كل تقي نماز وسيله نزديكى با تقوايان به خداست      “ تلقين ” از گذشته هاى دور تا عصر حاضر ، از پر راز و رمزترين و شگفتى بر انگيزترين ، پديده هاى انسانى ، به شمار مى آمده است و از جمله مواردى است كه منطق و دانش بشرى حتي در عصر “ انفجار علوم ” هنوز به…