تفریشی
تفرشی
عالم رجالی قرن های ۱۰ و ۱۱ق . مصطفی بن حسین ، صاحب کتاب مهم نقد الرجال . با آن که درعصری می زیست علی القاعده می بایست اطلاعات از او فراوان باشد ، حتی زمان تولد و وفات اوهم مشخص نیست و صرفاً مشخص است که شاگردان ملا عبدالله شوشتری بوده و سال ها نزد او دانش آموخته است . در اجازه ای هم که ازاستاد گرفته ن…