تفاوت عدل و جود
تفاوت عدل و جود
عدالت از ارزش هاى بسيار والا است و حتى ارزش آن بالاتر از جُود است. عدالت رعايت استحقاق ها و عدم تجاوز به حقوق ديگران است؛ اما جود اين است كه افراد از حقوق خود درگذرند و آن را نثار ديگران كنند. اگر اخلاق فردى ملاك باشد ارزش جود بيش تر از عدالت است؛ چون كمال نفس را نشان مى دهد؛ اما از نظر اجتماعى، عدالت ب…