تربیت معنوی
اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان(4)
 براى رسيدن به اهداف تربيت دينى و ترويج فرهنگ نماز، همكارى همه ارگان‌ها و نهادها بويژه نهادهاى فرهنگى و تربيتى ضرورت نام دارد. خانه، مدرسه و جامعه (مسجد، رسانه‌ها و...) در انجام دادن وظايف تربيتى و پرورش مسائل دينى، مكمل يكديگرند. پيوند و ارتباط نزديك خانه، مدرسه و جامعه (مسجد و رسانه‌ها و...) با يكدي…
تربیت معنوی کودکان
تربیت معنوی كودك یعنی پرورش ایمان، سجایای اخلاقی و عواطف در كودك. در جهان امروز موضوع تربیت اطفال یكی از اساسی ترین مسائل اجتماعی و از اركان مهم سعادت بشر است. دانشمندان درباره ی كودك از نظر روانی و تربیتی مطالعات عمیقی داشته و كتاب های بسیاری در این رابطه نوشته اند. از دید اسلام كودك ملك خدا و از آن اوس…
خانواده مسلمان و تربیت اسلامی
اصول تربیت اسلامی تربیت فرزندان یکی از محورهای اساسی بنای کاشانه سالم و پاسداری از هویت و ویژگی‌های آن، اهتمام تام و تمام به آموزش و پرورش فرزندان است و لازم به یادآوری است که معنی تربیت و پرورش بسیار گسترده‌تر از معنی تعلیم و آموزش است. تربیت: به معنای بارآوردن و رشد بخشیدن به فرزند تا رسیدن گام به گام…
اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان(3)
 بايد كودك را به مظاهر عمل و تكرار در اين ظاهر انس دهيم تا باطن او شكل گيرد. تجارب و تعاليم علمى نشان داده اند، كه حتى عمل ريايى در صورت تكرار در فردى تثبيت مي‌شود. پس از تثبيت، مي‌توان يك عمل ريايى را به صورت واقعى و بى ريا درآورد; به شرط اينكه نيت عمل را عوض كند. اين روش، بويژه درباره كودك مؤثر است…