تراجم و رجال
کتابشناسى موضوعى شیعه
اشاره: مذهب شیعه در طول تاریخ فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. این مذهب از سوی حاکمان غاصب و جور همیشه مورد هجمه های سیاسی، نظامی و فرهنگی قرار می گرفته است. فضای اختناق آمیز حاکمان وقت همیشه در صدد تضعیف و نابودی پیروان این مذهب بوده اند. اما در عین حال مذهب شیعه در همین فضای نا مناسب باعث حفظ اسلام …