تجربه اوج
تاثير نماز بر خود شكوفایى
نكته سى و هفتم :تاثير نماز بر خود شكوفائى امام صادق (ع) : نمازى كه از ترس جهنم خوانده شود ، نماز غلامان است نمازى كه به سوداي بهشت خوانده شود ، نماز تجارت پيشگان است اما نماز اولياء الهي نمازى است كه با عشق به خدا  اقامه مى شود    “ خود شكوفائى ”  ( self – actualization) در مفهوم عمده و كلاسيك خو…