تاريخ تمدن
تاريخچه حجاب
شهيد مرتضى مطهرى حجاب از کى به وجود آمده است؟ آيا اديان قبل از اسلام هم به داشتن حجاب تأکيد نموده اند؟ به عبارتى آيا مبتکر حجاب، اسلام بوده يا دينى غير از اسلام؟ آيا مردمان ايران باستان حجاب داشته اند؟ آيا حجاب در اديانى چون يهوديت و مسيحيت هم وجود دارد؟ پاسخ اين پرسش ها و سؤالاتى از اين دست را در ادامه به …