تأسیس
تاسیس شیعه در صفویه!
عده ای می خواهند تاسیس شیعه را به دوران صفوی در قرن دهم هجری در ایران بدانند غا فل از آنکه: دولت های شیعه در کشورهای عربی در شمال آفریقا مانند مغرب (مراکش) وتونس ودر مشرق مانند مصر وحلب قبل از آنکه صفویان در ایران به حکومت برسند ، وجود داشت . زیرا دولت ادریسی ها در مغرب در قرن دوم هجری، دولت فاطمی ها…
گذرى بر تاریخ تشیع تا تشکیل حوزه علمیه قم
جواد اکبرى مطلق مفهوم تشیع کلمه «شیعه» با توجه به سیر تاریخى آن، به معناى پیرو، حزب، گروه، یاران، هواداران و… است که کاربرد عملى آن ویژه پیروان على (ع) و خاندان اوست و در مقابل واژه «سنى» است. هر تحقیقى که در مورد تشیع صورت پذیرد، باید ماهیت ترکیب جامعه اسلامى مدینه به رهبرى پیامبر اسلام را (ص) را ل…