بي‏ کلک
رفیقان بي‏ کلک!
شايد خيلي وقت ها از زبان بزرگ ترها و مو سفيدهاي فاميل شنيده باشيد که احترام به پدر و مادر را بايد از قديمي ها ياد گرفت؛ «بچه ها حتي جلوي پدر و مادر، پايشان را هم دراز نمي کردند، چه برسد به اينکه بخواهند با آنها درشتي هم بکنند...» و هزاران جمله شبيه اينکه مدام در گوشمان زنگ مي خورد که در گذشته، جنس احت…