نوشته‌ها

ضرورت صورت‌برداری از درآمد و مخارج

راه‌های افزایش بودجه خانواده... تقسیم بودجه خانواده بر پایه میزان درآمد و مخارج زندگی اغلب در میان قشرهای مختلف خانواده‌ها از درجه اهمیت متفاوتی برخوردار است. به‌طور مثال، خانواده‌ای که همه افراد آن و یا اکثر آنها شاغل هستند و یا به نوعی با آمار و ارقام ۳۶۳۷۴۵۸۳۲سروکار دارند نسبت به خانواده‌ای که تنها …