بهم مي ريزد
وقتي كه ساعات خواب نوجوان بهم مي ريزد
 سحر كمالي نفر او قبلا اين طور نبود با قوانيني كه ما به عنوان والدينش براي ساعات خواب تعيين كرده بوديم هماهنگ بود. اما مدتي است كه شبها وقتي به رختخواب مي رود مدتها طول مي كشد تا به خواب برود و صبح هم وقتي بيدارش مي كنيم مدتها غر مي زند و اين پهلو و آن پهلو مي شود تا از جايش بلند شود.براي والديني كه …