بهترين تفريح
اسلام و تفريح
اهتمام اسلام به تفريح تفريح در لغت:در لغت تفريح به معنى شادمانى کردن، شادمانى و خوشى است[1] و با واژه هاى نزهت، تفرّج، فرح، راحتى و آسايش هم خانواده است. تفريح در فرهنگ اسلامى: در واقع در فرهنگ غنى اسلام تفريح از مراحل و اجزاء سير تکاملى و رشد شخصيت فردى و اجتماعى انسان به حساب مى آيد. به گونه اى ک…