بعثت پیامبر
تکامل انسان، هدف بعثت انبياء
پيامبر شناسي يک سؤال اساسی در بحث از رسالت پيامبران، پرسش از هدف اصلی‏آنان است. آيا پيامبران برای آبادی دنيای مردم آمدند يا سعادت اخروی ‏ايشان؟! در اين گفتار ما به تجزيه و تحليل شبهاتی می ‏پردازيم که از سوی‏ مرحوم مهندس مهدی بازرگان و دکتر سروش در اين باب مطرح شده ‏است. مهندس بازرگان، در آخرين سالهای حيات…