برهان معاد
برهان معاد
عشق به راحتی و زندگی جاودانه در نهاد همه انسان ها و نفرت از هر گونه درد و رنج و زوال و نابودی می طلبد که : ۱- وجود چنان جهانی با آن ویژگی ها، در غیر آن صورت چنان اشتیاقی در درون انسان نهادینه نمی گردید. ۲- آن چنان شرایطی در دنیا فراهم نیست و نخواهد بود زیرا دنیا محل مشکلات و دردها و رنجهاست و حتی لذ…
برهان معاد
بهترين و كوتاهترين برهان معاد را خواستارم؟ پاسخ: عشق به راحتي و زندگي جاودانه در نهاد همه انسان ها و نفرت از هر گونه درد و رنج و زوال و نابودي مي طلبد كه : 1- وجود چنان جهاني با آن ويژگي ها، در غير آن صورت چنان اشتياقي در درون انسان نهادينه نمي گرديد. 2- آن چنان شرايطي در دنيا فراهم نيست و نخواهد بود زير…