برهان توحید
مدبر الامور
مقدمه: برخى توهم كرده بودند كه خداوند متعال تنها خالق جهان است، اما اداره آنرا فرشتگان بر عهده دارند اما قرآن مجيد اين توهم را باطل دانسته و در آيات زيادى مى فرمايد خداوند متعال هم خالق جهان است و هم مدبرالامور است، مقاله حاضر در اين زمينه است. "ا و لم ير الذين كفروا ان السموات و الارض كانتا رتقا ففتقناه…