برنامه ریزى
روشهاي مطالعه و پژوهش(1)
مقدمه خيلى ها در مواجهه با يك نويسنده، مدّرس و خطيب، مى پرسند: شما چگونه به اين توفيق، دست يافتيد و چگونه در نويسندگى، كلاسدارى و سخنورى به مهارتهايى رسيديد؟ بسيارى نيز به كارهاى پژوهشى و مطالعاتى علاقه دارند، امّا نمى دانند چگونه عمل كنند تا فرصتها و نيروهايشان هدر نرود و براى گمشده خود، به چه ك…