برادر دینی
پيمان مواخات
روح الله  بهرامى * مقاله حاضر كه مقدمه اى است بر شكل گيرى پيمان برادرى در مدينه, به بررسى و تحليل بينش اخوانى و آيين برادرى اسلامى در صدر اسلام مى پردازد و تلاش داشته ضمن بررسى مبانى فكرى و فلسفى انديشه اخوت دينى, نقش اين بينش و نگرش وحيانى را در ايحاد وحدت در پيكره اجتماعى جامعه صدر اسلام بيان كند. بر…
نظارت همگانی در سیره و سخن امیرمؤمنان علیه السلام
سوگند به خدایی که دانه را می‌شکافد و جانداران را می‌آفریند، اگر وضع حاضر نبود و اگر آماده شدن یاور و فشار جمعیت که تکلیف را تعیین می‌کند، نبود و اگر خدا از دانشمندان پیمان نگرفته بود که در برابر عوارض شکمبارگی ستمگران و گرسنگی بیچارگان نباید آرام بگیرند، من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می‌انداختم…