باورهای زوجین
چه مسائلى را نبايد به همسرتان بگوييد
 آيا ميدانيد براى اينکه روابط زناشويي تان تداوم بيشترى داشته باشد ، همه چيز را نبايد به همسر خود بگوييد ! آيا ميدانيد چه صحبتهايى را بايد به همسر خود بگوييد و چه سخنانى را بايد مطرح نسازيد ؟ اولين گام در روابط زناشويى نحوه ى صحبت کردن است ، طرز صحيح صحبت کردن با همسرتان تاثير بسزايى را در روابظ شما م…