باطن افراد
بینایی واقعی
اشاره: نعمت بینایی ظاهری چیزی است و بینایی حقیقی چیزی دیگری است. گاهی انسان دارای بینایی ظاهری است اما آنچه حقیقت دارد برای او قابل دیدن نیست. بینایی ظاهری فقط ظواهر را درک می کند اما بینایی واقعی آن است که پشت پرده را هم ببیند. خدای متعال قدرتی دارد که با دست اولیای خود آن را ظاهر می سازد. در این مقا…