بازى دنياى کودکان
بازى ، دنياى کودکان
 حنانه سادات ميرکاظمى انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازى بخش مهمى از اين نياز است. هر فرد براى رشد ذهنى و اجتماعى خود نيازمند انديشه و تفکر است و بازى خميرمايه‌ ى اين تفکر و انديشه است. آمادگى جسمى و روحى براى مقابله با مشکلات بخشى از فلسفه‌ى بازى کودکان است. بنابراين، بازى هر چه گسترده‌تر، پيچيده‌ت…