باربارا دی آنجلیس
شش اشتباه بزرگ زنان(1)
زنان در حق مردان مادري ميکنند آيا تصور مي کنيد هرچه تا به حال درباره ي مردان آموزش ديده ايد اشتباه بوده است؟ آيا از انجام کاري که مطمئن بوديد همسرتان را خوشحال خواهد کرد، نتيجه ي عکس گرفته ايد؟ آيا هنگامي که او به هر گونه لطف شما به طرزي منفي پاسخ مي گويد، يکه مي خوريد؟ * آيا احساس مي کنيد آموزش هايي که …