ايمان
ايمان ابو طالب (ع)
 شيعه اماميه معتقد به ايمان و اسلام ابوطالب پدر امام علي(ع) است، با توجه به شواهد تاريخى در فوت وى در حال شرك و عدم درك اسلام، دليل شيعه بر اين امر چيست؟ پاسخ: اگر يك دهم گواه هايى كه بر ايمان و اسلام «ابوطالب» داريم، درباره فرد ديگرى ـ دور از مسائل سياسى ـ داشتيم، به اتفاق شيعه و سنى اسلام و ايمان ا…