اولین فرزند
اولين و تنهاترين فرزند
 اولين وتنها فرزندان به طورمعمول مستقل تر ازبقيه هم سن وسالان خود ميشوند. درباره موفقيت تك فرزندها پيشگويى هاى ضد ونقيضى وجود دارد. بيشترمطالعات نشان مى دهد كه كودكان بزرگتر، تمايلى به شكست دركارهايشان ندارند. به اين پيشنهادها كه مى توانند كارايى اولين فرزند وتك فرزند را افزايش دهند وباعث كاهش مشكلات …