اواخر ساسانيان
بررسي تاريخي ورود اسلام و تشيع به يزد
چكيده يزد شهري است داراي ميراثي درخشان از فرهنگ و تمدن اسلامي. نفوذ اسلام به عنوان آخرين دين آسماني دراين منطقه به قرن اول هجري باز مي گردد. بررسي تاريخ ورود اسلام به اين سرزمين به صورت نظري، به محققان و دانش پژوهان كمك مي كند تا بتوانند مطالعات خود را در اين زمينه بسط دهند. نيز درآمدي بر تطبيق م…