اهل سحر
درخت خشک خرما و میوه آن
اشاره: سحر و جادو با کرامت و معجزه تفاوت ماهیتی دارد. سحر و جادو علمی است که قابل یادگیری است و هر اگر بخواهد آین علم را بیاموزد قادر با نجام کارهایی جادوی می شود. همچنین سحر قابل بطلان است و کسی دیگری با سحر یا با دعاهای اسلامی می تواند آن را باطل نماید. اما کرامت و معجزه چیزی نیست که با آموزش حاصل گ…