انواع توحید
توحيد خالقيت
توحيد خالقيت توحيد در خلق و امر مقدمه: يکى از شاخه هاى توحيد توحيد در خالقيت است. توحيد در خالقيت يعنى اينکه در جهان هستى، بيش از يک خالق اصيل و مستقل نداريم و خالقيت علل ديگر در طول خالقيت او است و به اذن و فرمان او صورت مي گيرد. قرآن مجيد در آيات زيادى اين معنى را با استدلال اثبات کرده است ما …