نوشته‌ها

حضور بهائیت در انجمنهای‌ ماسونی‌ و شبه‌ ماسونی‌

اصحاب اتش حضور جدی بابیان در لژهای ماسونی و انجمنهای مخفی شبه ماسونی حکایت از ارتباط عمیق شاخه ازلی بابیت با فراماسونری دارد. حضور افرادی نظیر یحیی دولت آبادی، علی محمد دولت آبادی، سید جمال واعظ اصفهانی، ملک المتکلمین و... در لژ بیداری مؤ ید این نظر است ماسونی - تاریخ جدید - ابوالفضل گلپایگانی حضور ب…