الگوی تربیت
الگوى تربيتى اقتصادى بانوان در قرآن
هادى حسين خانى الگو در تربيت اقتصادى هر چند موارد نادرى را مي‏توان فرض کرد که فعاليت‏هاى اقتصادى به صورت فردى است، ولى بيشتر فعاليت‏هاى اقتصادى با تعامل اجتماعى همراه است. قرآن کريم در تربيت بانوان، در ابعاد اقتصادى، ضمن صحه گذاردن بر تلاش اقتصادى آنان، به نکات قابل توجهى در مورد چگونگى فعاليت‏هاى اقتصاد…