افندی
افندی ، عبدالله بن عیسی
محدث ، عالم رجالی ، مفسر ، کتاب شناسی ۱درقرن های ۱۱و ۱۲ ق . عبدالله بن عیسی افندی ، اهل اصفهان . از خاندانی اهل مکتب بود و درکودکی پدر و مادر خود را از دست داد . از همان دوران به سرپرستی برادرودایی اش به دانش اندوزی روی آورد وتوانست تا پیش ازنوجوانی بسیاری ازمبانی اولیۀ دانش آن زمان را فرا بگیرد . درشرح ح…